نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse دانشكده کامپیوتردانشكده کامپیوتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
تاريخچه دانشكده
سند طرح جامع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملكرد ساليانه دانشكده</span>عملكرد ساليانه دانشكده
عملكرد سال 1394
عملكرد سال 1395
عملكرد سال 1396
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كادر دانشكده</span>كادر دانشكده
رييس دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونين دانشكده</span>معاونين دانشكده
معاون آموزشي
معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي
معاون فرهنگي دانشجويي
پرسنل اداري
تلفن تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كنفرانس‌ها، همايش‌ها </span>كنفرانس‌ها، همايش‌ها
چهارمين كنفرانس بين المللي شهر هوشمند، اينترنت اشياء و كاربردهاي آن
پنجمين كنفرانس بين‌المللي «بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»
سومين كنفرانس بين‌المللي اينترنت اشياء و كاربردها-1398
نخستين رويداد و كارگاه آموزشي اينترنت اشياء- 1393
ششمين كنفرانس بين‌المللي انجمن رمز ايران-1388
اولين كنفرانس بين‌المللي اينترنت اشياء، كاربردها و زيرساخت-1396
ششمين كنفرانس بين‌المللي سالانه انجمن كامپيوتر ايران-1379
اولين كنفرانس بين‌المللي كاربرد كامپيوتر در علوم، فنون و پزشكي در ايران-1370
محتواي الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خوشه‌هاي پژوهشي</span>خوشه‌هاي پژوهشي
گروه پژوهشي مهندسي نرم‌افزار مدل رانده
گروه پژوهشي پردازش سيگنال و اينترنت اشيا
گروه پژوهشي رايانش فراگير
گروه پژوهشي كلان داده‌ها(Big Data)
گروه پژوهشي سيستم‌هاي رايانشي-فيزيكي
ارتباط با دانش آموزان
ارتقاء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
گروه مهندسي فناوري اطلاعات
گروه مهندسي معماري كامپيوتر
گروه مهندسي نرم افزار
گروه مهندسي هوش مصنوعي
Collapse مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse مهندسي معماري سيستم‌هاي كامپيوتريمهندسي معماري سيستم‌هاي كامپيوتري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
اعضاي هيأت علمي
Collapse مهندسی سیستم های نرم افزاریمهندسی سیستم های نرم افزاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse مهندسی هوش مصنوعیمهندسی هوش مصنوعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
Collapse RightMenu_11RightMenu_11
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي دانشكده</span>اعضاي دانشكده
معرفي رياست دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاون آموزشي
معاون پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديران گروه ها و معاونين</span>مديران گروه ها و معاونين
گروه مهندسي فناوري اطلاعات
گروه مهندسي معماري كامپيوتر
گروه مهندسي نرم افزار
گروه مهندسي هوش مصنوعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيأت علمي</span>اعضاي هيأت علمي
مهندسي فناوري اطلاعات
مهندسي معماري كامپيوتر
مهندسي نرم افزار
مهندسي هوش مصنوعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساتيد بازنشسته فعال</span>اساتيد بازنشسته فعال
مهندسي فنآوري اطلاعات
مهندسي معماري كامپيوتر
مهندسي نرم‌افزار
مهندسي هوش مصنوعي
معرفي كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده </span>دانشكده
فرم هاي آموزشي
آيين نامه هاي آموزشي
كارآموزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسي نرم افزار</span>مهندسي نرم افزار
فرم هاي آموزشي گروه مهندسي نرم افزار
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
برنامه امتحانات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرفصل دروس</span>سرفصل دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتري</span>دكتري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ورودي 94 به بعد</span>ورودي 94 به بعد
سرفصل دروس
ورودي 93 به قبل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ارشد</span>كارشناسي ارشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ورودي 94 به بعد</span>ورودي 94 به بعد
سرفصل دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي </span>كارشناسي
سرفصل درسي - ورودي 94 به بعد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسي فناوري اطلاعات </span>مهندسي فناوري اطلاعات
فرم هاي آموزشي گروه مهندسي فنآوري اطلاعات
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
برنامه امتحانات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرفصل دروس</span>سرفصل دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتري</span>دكتري
سرفصل درسي - ورودي 94 به بعد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ارشد</span>كارشناسي ارشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرفصل دروس</span>سرفصل دروس
گرايش شبكه‌هاي كامپيوتري-ورودي 94 به بعد
گرايش امنيت اطلاعات-ورودي 94 به بعد
گرايش تجارت الكترونيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي</span>كارشناسي
سرفصل درسي - ورودي 94 به بعد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسي معماري كامپيوتر</span>مهندسي معماري كامپيوتر
فرم هاي آموزشي گروه مهندسي معماري كامپيوتر
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
برنامه امتحانات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرفصل دروس</span>سرفصل دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتري</span>دكتري
سرفصل درسي - ورودي 94 به بعد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ارشد</span>كارشناسي ارشد
سرفصل درسي - ورودي 94 به بعد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي</span>كارشناسي
سرفصل درسي - ورودي 94 به بعد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسي هوش مصنوعي</span>مهندسي هوش مصنوعي
فرم هاي آموزشي گروه مهندسي هوش مصنوعي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
برنامه امتحانات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرفصل دروس</span>سرفصل دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتري</span>دكتري
سرفصل درسي - ورودي 94 به بعد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ارشد</span>كارشناسي ارشد
سرفصل درسي - ورودي 94 به بعد
كارشناسي
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي</span>امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي اعضاي هيأت علمي</span>امور پژوهشي اعضاي هيأت علمي
آيين نامه ها
فرم ها
هيأت مميزه
امور پژوهشي دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور تحصيلات تكميلي دانشجويان</span>امور تحصيلات تكميلي دانشجويان
آيين نامه ها
فرم ها
امتحان جامع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيشنهاديه</span>پيشنهاديه
دانشجويان دكتري
دانشجويان كارشناسي ارشد
مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستاوردهاي علمي پژوهشي</span>دستاوردهاي علمي پژوهشي
كتاب هاي چاپ شده
مقالات چاپ شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز تحقيقاتي</span>مراكز تحقيقاتي
گروه پژوهشي سيستم هاي ارتباطي و امنيت اطلاعات
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دانشجويي و فرهنگي</span>امور دانشجويي و فرهنگي
معرفي معاونت دانشجويي فرهنگي
فعاليت هاي فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن هاي علمي</span>انجمن هاي علمي
مهندسي فنآوري اطلاعات
مهندسي معماري كامپيوتري
مهندسي نرم افزار
مهندسي هوش مصنوعي
فرم ها
آيين نامه ها
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان </span>دانشجويان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ليست دانشجويان مقاطع مختلف</span>ليست دانشجويان مقاطع مختلف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتري</span>دكتري
مهندسي فناوري اطلاعات
مهندسي معماري كامپيوتر
مهندسي نرم افزار
مهندسي هوش مصنوعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ارشد</span>كارشناسي ارشد
مهندسي فناوري اطلاعات
مهندسي معماري كامپيوتر
مهندسي نرم افزار
مهندسي هوش مصنوعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي</span>كارشناسي
مهندسي فناوري اطلاعات
مهندسي معماري كامپيوتر
مهندسي نرم افزار
مهندسي هوش مصنوعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ليست دانشجويان برتر</span>ليست دانشجويان برتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسي فنآوري اطلاعات</span>مهندسي فنآوري اطلاعات
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
المپياد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسي معماري كامپيوتر</span>مهندسي معماري كامپيوتر
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
المپياد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسي نرم افزار</span>مهندسي نرم افزار
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
المپياد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسي هوش مصنوعي</span>مهندسي هوش مصنوعي
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
المپياد
فهرست پايان نامه هاي ثبت شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيوند هاي مفيد</span>پيوند هاي مفيد
وزارت علوم تحقيقات و فنآوري
گروه پژوهشي مهندسي نرم‌افزار مدل رانده
سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم-اداره كل امور دانشجويان داخل
سازمان سنجش آموزش كشور
سامانه ارزيابي نشريات علمي - ليست نشريات معتبر و در وضعيت هشدار
سامانه دانشجويي گلستان
سامانه تغذيه
سامانه ايجاد حساب كاربري و پست الكترونيكي دانشجويان
سامانه پست الكترونيكي دانشجويان كارشناسي
سامانه كتابخانه ديجيتال
سامانه صدور و پيگيري مدرك اينترنتي
سامانه اداره رفاه دانشجويان
دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي - برنامه‌هاي درسي مصوب
افتخارات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساير فعاليت ها</span>ساير فعاليت ها
كنفرانس ها
كارگاه هاي آموزشي
انجمن ها
نشريات
دوره هاي آموزشي
سند طرح جامع
Collapse BottommMenu_11BottommMenu_11
صفحه اصلي دانشگاه
پرسش و پاسخ (HLP)
ساختار سازماني
راهنماي تلفن
تماس با ما
پيوندهاي مفيد
سامانه ها
Collapse متفرقه_11متفرقه_11
ارتباط با ما
نقشه سايت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي </span>گروه هاي آموزشي
گروه مهندسي فناوري اطلاعات
گروه مهندسي معماري كامپيوتر
گروه مهندسي نرم افزار
گروه مهندسي هوش مصنوعي
معرفي دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي دانشكده</span>معرفي دانشكده
تاريخچه
فضاها و امكانات آموزشي
آلبوم تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
تقويم آموزشي
طرح درس
فرم هاي آموزشي
آيين نامه هاي آموزشي
بلاك
گرايشها و مقاطع تحصيلي
اخبار و اطلاعيه هاي دانشكده
گروه هاي آموزشي
?????
ليست گروه هاي آموزشي
دانشجويان
اعضا هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فضاها و امكانات آموزشي</span>فضاها و امكانات آموزشي
كتابخانه
سايت هاي كامپيوتر
آزمايشگاه معماري كامپيوتر
آزمايشگاه طراحي سيستم هاي خودكار
آزمايشگاه مهندسي نرم افزار
آزمايشگاه مباني كامپيوتر
آزمايشگاه ريزپردازنده
آئين نامه ها و بخشنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئين نامه ها و بخشنامه ها(محتوا)</span>آئين نامه ها و بخشنامه ها(محتوا)
آموزشي
پژوهشي و تحصيلات تكميلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن هاي علمي</span>انجمن هاي علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن علمي مهندسي فنآوري اطلاعات (محتوي)</span>انجمن علمي مهندسي فنآوري اطلاعات (محتوي)
كارگاه آموزش ساخت بازي‌هاي رايانه‌اي
پانل تخصصي
مسابقه يك ايده، يك بازي
مسابقه بازي گروهي
ادامه معرفي دانشكدهPowered by DorsaPortal